Legislatíva

Sme jedna z  najstarších chránených dielní na Slovensku, pričom od roku 2006 prinášame ako chránená dielňa originálne alebo katalógové propagačné predmety, ktoré môže každá firma využiť v zmysle paragr. 63 podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti ako náhradné plnenie. V zmysle tohto zákona je každý zamestnávateľ povinný za určitých podmienok a ak má nad 20 zamestnancov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Prostredníctvom náhradného plnenia si môže túto povinnosť splniť tým, že odoberie výrobky alebo služby z našej chránenej dielne.

Aké sú odvody a možnosti náhradného plnenia?
Prečítajte si otázky-odpovede uvedené nižšie, poprípade nás kontaktujte na našich tel. číslach (sekcia "Kontakt").

1. Kedy má zamestnávateľ povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

2. Čo je to náhradné plnenie?

Ako sme spomenuli vyššie, spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je povinná zo zákona zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov (ZŤP).
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania ZŤP osôb. Alternatívnou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zakázku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, kotrá zamestnáva ľudí so ZŤP, ďalej od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZŤP.

3. Aký je Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím?

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so ZŤP, je povinný odviesť na účet príslušného úradu, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce. Celková cena práce je vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza.

Podľa §64 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Po zaokrúhlení táto suma predstavuje pre rok 2023 - 1369 EUR.
 

Viac informácií nájdete priamo na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/zamestnavanie-obcanov-so-zp/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012

4. Dokedy si musí zamestnávateľ splniť povinný podiel zamestnávanie občanov so ZP resp. náhradné plnenie?

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky, odoberaním výrobkov alebo služieb je zamestnávateľ povinný preukázať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive „Potvrdenie pre zamestnávateľa“. Pri preukazovaní k potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie - fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva), fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).

5. Čo je chránená dielňa?

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú zriadené právnickou alebo fyzickou osobou a pracuje v nich najmenej 50% občanov so zdravotným postihnutím. Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.